xtech.pl | serwisy branżowe

Tematyka strony:Wiadomość "UOKiK: Wodociągi podsuwają klientom nielegalne umowy" opublikowana w serwisach branżowych xtech.pl

WIADOMOŚCI

tytułUOKiK: Wodociągi podsuwają klientom nielegalne umowy
dane teleadresowe
szczegóły, specyfikacje
na stronach Serwisu wodkaneko.pl
źródłouokik.gov.pl
wygląd stronywodkaneko.pl

Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, są określane według ustawy jako zadania własne gminy. Świadczenie tych usług odbywa się na podstawie pisemnej umowy zawartej między zakładem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą. Rozliczanie następuje w oparciu o taryfę opłat określoną przez przedsiębiorstwo i zatwierdzoną przez gminę w drodze uchwały.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) bada zasady dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. Analizując wzorce umów z województwa małopolskiego, UOKiK zakwestionował szereg postanowień niekorzystnych dla odbiorców indywidualnych. Zastrzeżenia Urzędu wzbudziła klauzula zobowiązująca klientów do uregulowania rachunku w ciągu 14 dni od daty jego wystawienia pod rygorem odcięcia wody w trybie natychmiastowym. Zgodnie z obowiązującym prawem odcięcie może nastąpić wyłącznie w określonych przypadkach, między innymi, gdy: przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne wykonano nielegalnie, odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia, stwierdzono celowe uszkodzenie lub pominięcie urządzenia pomiarowego. Urząd zakwestionował również sposób ustalania należności za pobraną ilość wody w przypadku kradzieży lub uszkodzenia wodomierza przez odbiorcę, określając ją na maksymalnym możliwym poziomie, niezależnie od poniesionej przez zakład szkody, a także praktyki polegające na ograniczaniu prawa konsumentów do uzyskania upustu w przypadku obniżenia jakości oferowanych usług.

Zarzuty UOKiK dotyczą również wyłączania odpowiedzialności odszkodowawczej przedsiębiorców za zawinione przez nich wstrzymanie dostaw wody spowodowane jej brakiem w ujęciu, przerwami w zasilaniu energetycznym czy też konserwacją urządzeń. UOKiK stwierdził też, że przedsiębiorcy nie dołączają do umów z konsumentami obowiązujących taryf, pomijają zapisy o sposobie i terminach rozliczeń, nie dookreślają warunków usuwania awarii, nie informują o obowiązku okazania podczas kontroli pisemnego upoważnienia czy legitymacji służbowej.

W wyniku przeprowadzonych badań powstało wiele wątpliwości w związku, z czym wszczęto postępowania wobec następujących przedsiębiorców:
• Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalni Ścieków „WOD-KAN” z Mławy,
• Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z Ostrołęki,
• Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z Siedlec,
• Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z Raciąża.
Jeżeli zarzuty Urzędu potwierdzą się, wobec wyżej wymienionych przedsiębiorców zostaną wyciągnięte konsekwencje przewidziane stosownymi przepisami prawa.

(mm)

data wpisu: 2007-06-05 11:42
data ostatniej modyfikacji:

Branże xtech.pl

xtech.pl to rodzina serwisów branżowych kierowanych do specjalistów z branż:

Funkcje xtech.pl

 • Katalogi branżowe
  • Dostawców
  • Produktów
  • Szkoleń
  • Realizacji
 • Zapytania ofertowe
 • Wiadomości branżowe
 • Kalendarium wydarzeń
 • Indeksy
  • Dostawców
  • Produktów
  • Szkoleń
  • Realizacji
  • Wydawnictw
 • Forum dyskusyjne

Zasoby xtech.pl

firmy:5 581
produkty:30 110
wydarzenia:3 657
realizacje:1 333
publikacje:1 014
wiadomości:11 590
zapytania ofertowe:64 736